Avtalsvillkor IFK Performance Center AB

När du tecknar avtal med autogiro hos oss gäller ett års bindningstid, du kan närsomhelst säga upp ditt avtal efter det. Du kan avsluta ditt kort tidigast sista datumet kommande månad.

1. Medlemskap

1.1 Medlemskap i IFK Performance Center AB är personligt. Medlemskap kan sökas av en person som är svenskmedborgare och har fyllt 18 år. För tränande som inte är myndiga krävs ett godkännande från målsman, god man eller förvaltare.

1.2 Medlemskortet är IFK Performance Center ABs egendom och används av medlemmen personligen. Medlemmen förbinder sig att inte överlåta kortet till annan person och snarast anmäla förlust eller misstanke om förlust av medlemskort till IFK Performance Center AB.

1.3 Vid förlust av medlemskort spärras det och ett nytt kort utfärdas. För utfärdande av nytt medlemskort debiterar IFK Performance Center AB en förnyelseavgift enligt vid var tid gällande prislista.

2. Betalning online/via prenumeration/autogiro

2.1 Träningsavgiften erläggs månadsvis i förskott. Autogirodragning sker runt den 28:e varje månad. Kortdragning sker baserat på datumet för tecknande av medlemskap varje månad. Avtalet är bindande och gäller under hela bindningstiden, därefter gäller tillsvidare och till dess att avtalet sägs upp av endera parten. Avtalet kan förlängas av medlemmen och då gäller ny avtalstid. IFK Performance Center AB förbehåller sig rätten att debitera administrativa avgifter, påminnelseavgifter och inkassokostnader vid försenad eller utebliven betalning.

2.2 Rabatterade medlemskap som betalas online korrigeras automatiskt efter bindningstiden löpt ut till dåvarande ordinariepris. Studentpris går att förlänga genom uppvisande av giltigt studentkort, senast 10 dagar innan bindningstiden löpt ut. Förlängningen motsvarar utgångsdatumet på studentkortet.

2.3 IFK Performance Center AB har rätt att ändra engångsavgifter, månadsavgifter och övriga avgifter. Förändrad månadsavgift för medlemskap gäller först efter utgången bindningstid.

3. Avtal och uppsägningstid

3.1 Kontant betalda kort upphör automatiskt om de ej förnyas. Uppsägning av avtal sker på IFK Performance Center AB.

3.2 Medlemmen har rätt att avsluta sitt medlemskap genom att meddela IFK Performance Center AB inom 3 veckor från dagen för ingånget medlemsavtal oavsett bindningstid. IFK Performance Center AB debiterar i dessa fall alltid en avgift motsvarande 1 månadskostnad. Om medlemskapet är tecknat på distans gäller distansavtal och om medlemskapet inte utnyttjats kan medlemmen ångra sitt köp inom 2 veckor och erhålla avgifter tillbaka.

3.3 Omständigheter eller förändrade förhållanden som medlemmen inte kan kontrollera eller råda över vilka förhindrar denne att utnyttja medlemskapet t.ex. längre sjukdom, arbetslöshet eller annan omständighet, som kan styrkas med intyg, kan genom meddelande till IFK Performance Center AB avsluta bundet medlemskap oberoende av bindningstid. Dagen då meddelandet erhålles är slutdatum för medlemsavtalet. IFK Performance Center AB debiterar i dessa fall en slutavgift som motsvarar hälften av de ännu ej till betalning förfallna månadsavgifterna gällande återstoden av bindningstiden, dock alltid minst en månadsavgift.  

IFK Performance Center AB har rätt att avsluta eller spärra medlemsavtal med omedelbar verkan om medlemmen bryter mot avtalet i nedanstående fall:

  • Missköter betalning trots påminnelse,
  • bryter mot IFK Performance Center AB trivsel- och ordningsregler eller andra angivna anvisningar från personal.
  • Släpper in obehöriga personer i IFK Performance Centers lokaler. 

4. Frysning och överlåtelse av medlemskap

4.1 Frysning eller förlängning av medlemskap kan göras på grund av särskilda omständigheter, som förhindrar medlemmen att utnyttja medlemskapet. Förlängningen av medlemskapet gäller från den dagen då IFK Performance Center AB godkänner ansökan om förlängning och medför då att den bundna perioden förlängs med motsvarande tid. Medlemskapet spärras för tillgång under perioden och månadsavgiften debiteras ej. Förlängning av medlemskap vid särskilda omständigheter ges med minst 30 dagar och längst med 60 dagar.

4.2 Förlängning eller frysning av medlemskap vid skada, sjukdom, graviditet eller värnpliktstjänstgöring ges med minst 30 dagar och längst med 365 dagar. Ansökan om förlängning av medlemskap ska ske i förväg och styrkas med intyg. Godkänner IFK Performance Center AB förlängningen av medlemskap skall medlemmen erlägga en förlängningsavgift enligt vid var tid gällande prislista.

4.3 Överlåtelse av medlemskap innebär att den befintliga medlemmen lämnar över både pris och bindningstid till den nya medlemmen, som godkänner medlemsavtalet. Den avslutade medlemmen betalar träningsperioden till kommande månadsbetalning. IFK Performance Center AB debiterar en överlåtelseavgift var vid tids gällande prislista.

5. Information och meddelanden

5.1 IFK Performance Center AB skickar information till medlemmen via brev eller e-post till dennes angivna adresser. Information eller meddelande anses ha nått medlemmen fem vardagar efter avsändandet.

5.2 Information eller meddelanden från medlemmen kan överlämnas till IFK Performance Center AB i reception, via telefonkontakt med receptionspersonal samt skickas via brev eller e-post. Kontaktuppgifter till IFK Performance Center AB anges på hemsidan.

5.3 Vid ändring av kontaktuppgifter ska medlemmen korrigera dessa på hemsidan under ”mina sidor”, alternativt meddela ansvarig personal som justerar informationen.

6. Personuppgifter

6.1 IFK Performance Center AB behandlar personuppgifter såsom namn, personnummer, adress, e-postadress, kortnummer, foto, träningsinformation, hälsoinformation, uppgifter om tecknade avtal samt tjänster och medlemmens utnyttjande av dessa. Dessa uppgifter behandlas för att kunna administrera medlemskapet, fullgöra tjänsten, samt för information- och marknadsföringsändamål. Personuppgifter sparas av IFK Performance Center AB ett år efter avslutat medlemskap. Uppgifterna behandlas i enighet med dataskyddsförordningen, GDPR (SFS 1998:204).

6.2 Genom att godkänna medlemsavtalet beviljar medlemmen bolaget till att inhämta och behandla personuppgifter om medlemmen.

7. Medlemmens ansvar

7.1 Medlemmen förbinder sig:

  • att alltid uppvisa sitt medlemskort vid inpassering,
  • att ta del av och följa IFK Performance Center AB var vid tids gällande trivsel- och ordningsregler, att följa IFK Performance Center AB:s antidopingpolicy.
  • att följa anvisningar som anges av personal avseende träningsmetoder och hantering av redskap,
  • att avboka personlig träning och andra tjänster senast 24h innan avsatt tid. Vid utebliven avbokning debiterar IFK Performance Center AB en avgift var vid tids gällande prislista.
  • att uppträda lämpligt och visa respekt samt hänsyn för andra personer som vistas i lokalerna,
  • att informera IFK Performance Center AB om förhållanden som förändrar medlemmens rätt till erhållen rabatt på avgifter eller andra förmåner.
  • till att träning och användande av utrustning i IFK Performance Center ABs lokaler sker på egen risk.

8. IFK Performance Center ABs ansvar

8.1 Bolaget skall avråda medlemmen från träning eller träningsmoment som personalen bedömmer kan innebära ohälsa eller skada för medlemmen.

8.2 IFK Performance Center AB ansvarar inte för begränsning av träningsmöjligheter vilka beror på omständigheter som ligger utanför bolagets kontroll och som inte kunnat förutses, undvikas eller övervinnas, såsom brand-, vatten eller annan större skada på träningsanläggningen, strejk, lockout, naturkatastrof eller myndighets beslut.

8.3 IFK Performance Center AB ansvarar ej för saker som medlemmen medför till träningsanläggningen. Däremot ersätter IFK Performance Center AB sakskador förorsakade av felaktig eller undermåligt träningsredskap eller på grund av vårdslöshet eller underlåtenhet av personal.

9. Antidopingpolicy

IFK Performance Center AB är en dopingfri träningsanläggning, tar helt avstånd från och förbjuder doping och användandet av otillåtna preparat av personal och medlemmar. IFK Performance Center AB använder samma definition som World Anti-Doping Agency gällande doping och otillåtna prestationshöjande preparat. IFK Performance Center AB arbetar aktivt med att förebygga doping och samverkar med polisen. IFK Performance Center AB förespråkar en ren och hälsosam livsstil.

10. Tvist

Uppstår tvist mellan medlem och bolag skall parterna i första hand försöka komma överens. Om parterna inte kan enas kan medlemmen göra en anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden om tvisten lämpar sig för prövning. Bolaget förbinder sig att följa nämndes rekommendation. Både medlem och bolag äger alltid rätt att begära att tvist prövas av allmän domstol.